AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Akinorg Guzilkree
Country: Montserrat
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 22 July 2011
Pages: 390
PDF File Size: 14.85 Mb
ePub File Size: 16.9 Mb
ISBN: 201-4-97889-252-9
Downloads: 28637
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezishura

Vroeg in die 20ste eeu stel Ferdinand de Saussure die idee bekend van taal as ‘n statiese sisteem van onderling verbinde eenhede, omgeskrewe deur die teenstellings tussen hulle. Konsonantklanke wissel volgens die plek van artikulasie, bv.

Tale word deur die mense gebruik wat dit praat om te kommunikeer en ‘n magdom sosiale take te verrig. gfammatika

See, that’s what the app is perfect for.

Reflections on Human Nature. The Architecture of Language. Heelwat tale gebruik byvoorbeeld stres, toonhoogte, tydsduur en toon om betekenis te onderskei.

Meeste tale besit woorde bestaande uit verskeie morfeme, maar verskil in die mate waartoe morfeme diskrete eenhede is. Taalkundiges erken tans ‘n paar honderd taalfamilies, hoewel sommige moontlik in groter eenhede gegroepeer kan word soos meer inligting beskikbaar gestel word en diepgaande navorsing gedoen word.

Deur die verskillende dele van die spraakorgane te beheer, kan die lugstroom gemanipuleer word om verskillende spraakklanke te produseer. Taalbedreiging kom voor as ‘n taal die risiko loop om in onbruik te verval soos sy sprekers uitsterf of ‘n taalverskuiwing maak na ‘n ander taal.

Die beskouing plaas belangrikheid op die studie van linguistiese tipologie of die klassifikasie van gammatika volgens strukturele eienskappe, soos aangedui kan word dat prosesse van grammatikalisering geneig is om trajekte te volg wat gedeeltelik afhanklik is van tipologie. Die organe bestaan uit die longe, stemkas larinksen die boonste stemkanaal — die keel, mond en neus.

  A COUNTERFEIT BETROTHAL MARY BALOGH PDF

Dieselfde proses is toegepas op alle stop-konsonante en verklaar hoekom Italiese tale soos Latyn ‘n “p” het in woorde soos “”p”ater” en “”p”isces”, terwyl Germaanse tale soos Afrikaans die woorde “”v”ader” en “”v”is” het.

International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. As ‘n voorwerp van taalkundige studie, het “taal” twee vername betekenisse: Nog ‘n voorbeeld is die Groot klinkerverskuiwing in Engels, wat die rede is hoekom die spelling van Engelse vokale nie baie goed ooreenstem met hulle huidige uitspraak nie. Origin of Human Communication.

Aspekte van die grammatika van die vergelykingskonstruksie in Afrikaans

Hierdie artikel is spesifiek gemoeid met die yrammatika van natuurlike menslike taal soos dit bestudeer word in die vakgebied taalwetenskappe of taalkunde linguistiek. Sinne kan beskryf word as bestaande uit stukke op verskillende vlakke aan mekaar verbind in ‘n diagramstruktuur. The Cambridge Encyclopedia of Language. Die Engelse woord “tale” het sy oorsprong ook van hier af.

Die soort taal word algemeen ‘n kreoolse taal genoem. As ‘n Pidgintaal die vernaamste taal word van die spraakgemeenskap, sal kinders naderhand groot word met die pidgin as hulle eerste taal.

Sekere tale verander die betekenis van woorde deur die fonologiese struktuur van ‘n woord te verander klinkervariasiewaarvan Afrikaans baie min het aangesien werkwoorde nie sommer verbuig word niesoos byvoorbeeld die woord “kan”, wat in die verlede tyd verander na “kon”.

Klanke as deel afrikans ‘n linguistiese sisteem word foneme genoem. Klankveranderinge kan aangepas word in indien ‘n klank verander slegs as dit voorkom in die omgewing van sekere ander klanke.

Oxford University Press US. Ander projekte Wikimedia Commons.

  A PARTILHA MIGUEL FALABELLA PDF

Afrikaans Grammar

Morfeme kan geklassifiseer word volgens hulle afhanklikheid: Nicholas Evans linguist Child Development 54 6: Hierdie tipe handelings word taalhandelings genoem, en kan uiteraard ook deur middel van skrywerk of handgebare uitgevoer word. Konsonante kan ook stemhebbend of stemloos wees, afhangende van of die stembande deur middel van lugvloei vibreer met die maak van klanke. Rondom ongeveer ‘n maand wil dit voorkom of babas kan onderskei tussen verskillende spraakklanke.

Payne, Thomas Edward In gevalle van ekstreme en volgehoue taalkontak, kan dit lei tot die vestiging van ‘n nuwe mengtaal wat nie oorwegend tot ‘n bepaalde taalfamilie behoort nie.

Funksionaliste hou vol dat die kommunikatiewe situasie grammatikale struktuur motiveer, afdwing, verduidelik of andersins bepaal, en dat ‘n strukturele of formele benadering nie slegs beperk is tot ‘n denkbeeldige beperkte databasis nie maar onvoldoende is selfs as ‘n strukturele verklaring. Language universals and linguistic typology: Onder hierdie soorte is byvoorbeeld die woord “Ek” wat die spreker aanwys”nou” wat die moment van die uiting aandui en “hier” wat die plek waar gepraat word aandui.

Wanneer daar van taal gepraat word as ‘n algemene konsep kan definisies gebruik word wat die verskillende aspekte van die verskynsel uitlig.

Trask, Robert Lawrence Die Afrikaanse teken “hond” dui byvoorbeeld op ‘n lid van die spesie Canis familiaris. Die ingewikkelde struktuur leen homself tot ‘n heelwat wyer reeks van moontlike uitdrukkings en gebruike as enige bekende sisteem van dierkommunikasie. An introduction to the study of language.